Begränsat samtycke

Level Recruitment AB, Skeppsbron 26, 111 30 Stockholm, 556766-4312 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Level Execuitve.

 

INTRODUKTION

Level Executive är en bifirma till Level Recruitment AB och lyder under Level Recruitment AB:s personuppgiftspolicy. Level Executive erbjuder företag rekryteringstjänster i syfte att de skall kunna anställa en ny medarbetare. Som ett led i detta erbjuder vi personer som är intresserade av ett nytt jobb att söka ett jobb via vår hemsida och/eller skapa en personlig profil i vår CV-databas med möjlighet att erhålla jobberbjudanden från Level Executive.

Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Detta samtycke beskriver Level Recruitments, och därmed Level Executives, processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. Vi anser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera detta samtycke när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

 

DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud inom Level Recruitment är Mats Johansson med följande kontaktuppgifter:

Level Recruitment AB
Att: Mats Johansson
Skeppsbron 26
111 30 Stockholm

dataskyddsombud@levelexecutive.se alternativt telefon 08-120 50 400.

 

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER (BEHANDLAR) DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter du ger oss:

Skapa profil och söka ett enskilt jobb

För att Level Recruitment AB ska kunna erbjuda jobbsökningsfunktionen (”Tjänsten”) baserad på ert samtycke behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-mail samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen och uppgifter om omlokalisering. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt. Kandidater kan själva när som helst redigera sin egen användarprofil.

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande.

Intervjuer, kunskapstester, referenstagning & möte med kundföretag

Om du deltar vid intervjuer och/eller genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer bolagets personuppgiftspolicy och våra instruktioner. I det fall att du går vidare i en rekryteringsprocess och blir aktuell som kandidat vid ett av våra kundföretag kan vi också komma att förmedla dina kontaktuppgifter, svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor, betyg och intyg samt annan nödvändig information som krävs för att en anställning skall ingås. I vissa fall har våra kunder önskemål om att genomföra bakgrundskontroll, begära in registerutdrag från brottsregistret, utföra hälsokontroller eller andra kontroller som ligger utanför den ordinarie rekryteringsprocessen. I dessa fall kommer du att bli informerad om detta och ge ditt godkännande. Vi kan komma att förmedla dina kontaktuppgifter till berörd tredje part och i de fallen föreligger ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter genereras genom att vi kategoriserar informationen såsom, men inte begränsade till, metadata och historik.

Din korrespondens med Level Recruitment AB

Om du kommunicerar med oss via e-mail, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss via personuppgiftsansvarig@levelexecutive.se.

Ändamål för att behandla dina personuppgifter

Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst som du har samtyckt till, skapa profil och söka ett enskilt jobb, genomföra intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss. I de fall som du skall träffa en av våra kunder för ett visst jobb som du är intresserad av kan vi komma att förmedla dina personuppgifter till våra kunder enligt detta samtycke. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer.

 

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserade inom EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster.

I det fall som du är aktuell i en rekryteringsprocess kommer vi att delge för uppdraget relevanta personuppgifter till det specifika företaget, myndigheten eller organisationen som är vår uppdragsgivare. Vi har i vår tur säkerställt att våra uppdragsgivare hanterar dina personuppgifter på ett betryggande och korrekt sätt. I det fall att du presenteras som en tänkbar kandidat för vår uppdragsgivare, kan våra uppdragsgivare spara dina personuppgifter och för rekryteringsuppdraget relevant information, även efter avslutat rekryteringsuppdrag. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med våra uppdragsgivare där vi säkerställer att uppdragsgivaren lagrar och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med GDPR.

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag. Vi kan också komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra partners, tjänsteleverantörer, eller partner för marknadsföringsändamål.

 

INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

I det fall du blir aktuell för en rekrytering hos ett av våra kundföretag och kundföretaget har verksamhet utanför EU/EES, kan data lagras i tredje land. Detta kan vara tillämpligt i samband med intervjuer med anställda hos kundföretaget som är lokaliserade utanför EU/EES.

Detta rör främst, men begränsas inte till, mailkonversationer som kan innehålla kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, CV:n samt andra ansökningshandlingar, svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, personlighetsformulär, referenser från relevanta källor, betyg, intyg, resultat av bakgrundskontroller, utdrag ur brottsregister och resultat av hälsokontroller eller andra kontroller som är nödvändiga för tjänstens utförande.

Om detta blir aktuellt har Level Recruitment tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med det aktuella kundföretaget som säkerställer att kundföretaget följer EU:s regler beträffande dataöverföring till tredje land.

 

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på tillsynsmyndighetens hemsida; Sveriges Datainspektion.

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur dessa används. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på personuppgiftsansvarig@levelexecutive.se

Om du vill ha bekräftat att vi behandlar personuppgifter om dig, eller få tillgång till dina personuppgifter vi kan ha om dig, vänligen kontakta oss på personuppgiftsansvarig@levelexecutive.se

Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Level Recruitment som mottagit personuppgifter från Level Recruitment; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras.

Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt. Du kan begära att vi raderar den data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring. I många länder har du rätt att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du har problem med hur vi hanterar dina personuppgifter. Där det är tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till oss på personuppgiftsansvarig@levelexecutive.se. Rimlig tillgång till uppgifterna föreligger så länge begäran inte anses utgöra en olägenhet för personuppgiftsansvarig. Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad.

 

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

 

DATALAGRING

Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande av vår molntjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade inom EU. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation med Level Recruitment. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta oss på personuppgiftsansvarig@levelexecutive.se

 

Hur länge lagrar vi uppgifter

Uppgifter som du samtycker till att vi lagrar i samband med att du söker ett jobb via vår hemsida eller när du registrerar ett CV på vår hemsida lagras som standard i tre år. Om du söker en tjänst inom offentlig sektor via Level Executives hemsida sparas dina uppgifter i upp till fem år eller så länge annan tillämplig lag så kräver.

 

Förnya och återkalla samtycke

När ditt samtycke håller på att gå ut, kommer du att få en påminnelse om detta. Genom att logga in med dina inloggningsuppgifter kan du själv förlänga eller återkalla ditt samtycke.

 

UPPDATERING AV DETTA SAMTYCKE

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra innehållet i detta samtycke utan meddelande till dig. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna samtyckestext har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

För att ta del av Level Recruitments fullständiga Personuppgiftspolicy, gå till vår hemsida www.levelexecutive.se. Du hittar policyn under ”Om oss”.

 

FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL

Vänligen kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud:

Kontaktperson för personuppgiftsansvarig

Namn:                               Patrik Smith, VD

E-mail:                      personuppgiftsansvarig@levelexecutive.se

Telefonnummer:          08-120 50 400

 

Dataskyddsombud

Namn:                               Mats Johansson

E-mail:                      dataskyddsombud@levelexecutive.se

Telefonnummer:          08-120 50 400

 

Hyperlänk till Datainspektionens hemsida:: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/