Samtycke prenumerationstjänst

Level Recruitment AB, Skeppsbron 26, 111 30 Stockholm, 556766-4312 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Level Executive. Level Executive är en bifirma till Level Recruitment AB.

INTRODUKTION

Level Recruitment AB är ett rekryteringsföretag som erbjuder företag rekryteringstjänster i syfte att de skall kunna anställa en ny medarbetare. Som ett led i detta erbjuder vi personer som är intresserade av ett nytt jobb att söka ett jobb via vår hemsida och/eller skapa en personlig profil i vår CV-databas med möjlighet att erhålla jobberbjudanden från Level Recruitment. Vi erbjuder också möjligheten att prenumerera på lediga jobb via vår hemsida.

Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Detta samtycke beskriver Level Recruitments processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. Vi anser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera detta samtycke när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud inom Level Recruitment är Mats Johansson med följande kontaktuppgifter:

Level Recruitment
Att: Mats Johansson
Skeppsbron 26
111 30 Stockholm

dataskyddsombud@levelexecutive.se alternativt telefon 08-120 50 400.

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER (BEHANDLAR) DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter du ger oss:

Prenumerera på jobb

För att Level Recruitment AB ska kunna erbjuda tjänsten ”Prenumerera på lediga jobb”, eller också kallad ”Bevakning av jobb”, (”Tjänsten”) baserad på ert samtycke behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till e-postadress, preferenser kring önskar geografiskt område för framtida jobb och preferenser kring önskat tjänsteområde för ett framtida jobb. Kandidater kan själva när som helst redigera sina preferenser och avsluta sin prenumeration genom att följa de instruktioner som finns i det mail som skickas ut i samband med att en matchning mellan en kandidats preferenser och ett ledigt jobb sker.

Din korrespondens med Level Recruitment AB

Om du kommunicerar med oss via e-mail, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss via personuppgiftsansvarig@levelexecutive.se.

Ändamål för att behandla dina personuppgifter

Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten ”Prenumerera på lediga jobb” via vår hemsida www.levelrecruitment.se. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer.

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserade inom EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster.

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag. Vi kan också komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra partners, tjänsteleverantörer, eller partner för marknadsföringsändamål.

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på tillsynsmyndighetens hemsida; Sveriges Datainspektion.

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur dessa används. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på personuppgiftsanvarig@levelexecutive.se.

Om du vill ha bekräftat att vi behandlar personuppgifter om dig, eller få tillgång till dina personuppgifter vi kan ha om dig, vänligen kontakta oss på personuppgiftsanvarig@levelexecutive.se.

Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Level Recruitment som mottagit personuppgifter från Level Recruitment; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras.

Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt. Du kan begära att vi raderar den data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring. I många länder har du rätt att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du har problem med hur vi hanterar dina personuppgifter. Där det är tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till oss på personuppgiftsanvarig@levelexecutive.se. Rimlig tillgång till uppgifterna föreligger så länge begäran inte anses utgöra en olägenhet för personuppgiftsansvarig. Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad.

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

DATALAGRING

Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande av vår molntjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade inom EU. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation med Level Recruitment. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta oss på personuppgiftsanvarig@levelexecutive.se.

 

Hur länge lagrar vi uppgifter

Uppgifter som du samtycker till att vi lagrar i samband med att du anmäler dig till ovan beskrivna prenumerationstjänst via vår hemsida lagras till dess att du själv avslutar tjänsten eller till dess att vi upptäcker att anmäld mailadress inte längre är aktiv. Vi bedömer en mailadress som inaktiv om ”stunds” av mail sker tre eller flera gånger. När så sker förbehåller vi oss rätten att avsluta din prenumerationstjänst genom att radera dina personuppgifter.

 

Förnya och återkalla samtycke

Ditt samtycke förnyas i samband med att du erhåller prenumerationsmailen. I det fall att du vill återkalla ditt samtycke gör du det genom att klicka på länken ”Hantera bevakning” och sedan välja alternativet ”Radera bevakning”.

UPPDATERING AV DETTA SAMTYCKE

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra innehållet i detta samtycke utan meddelande till dig. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna samtyckestext har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

För att ta del av Level Executives fullständiga Personuppgiftspolicy, gå till vår hemsida www.levelexecutive.se. Du hittar policyn under ”Om oss”.

FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL

Vänligen kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud:

 

Kontaktperson för personuppgiftsansvarig

Namn:                               Patrik Smith, VD

Email:                        personuppgiftsanvarig@levelexecutive.se

Telefonnummer:          08-120 50 400

 

Dataskyddsombud   

Namn:                               Mats Johansson

Email:                        dataskyddsombud@levelexecutive.se

Telefonnummer:          08-120 50 400

 

Hyperlänk till Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/