Rekryteringsprocessen

Företagsprofil & behovsanalys

Under rekryteringens gång har vi förmånen att bli ert förlängda varumärke – er ambassadör. Att vi får en god inblick i er affär, framtida utmaningar, värderingar och företagskultur när processen startas upp är en förutsättning för att hitta rätt kandidat. Initialt görs en djupgående behovsanalys, gärna med flera berörda nyckelpersoner som kan beskriva din organisations behov och uppdragets karaktär. Utifrån analysen tar vi fram ett skriftligt material som kan presenteras för potentiella kandidater på ett professionellt sätt och annonserar tjänsten i valda kanaler om det bidrar med värde och effekt.

Kartläggning & sökprocess

Genom en noggrann kartläggning av marknaden, målföretag och närliggande branscher där rätt kompetens kan finnas söker vi upp och attraherar de mest lämpade kandidaterna. Vår erfarenhet har lärt oss vilket arbetssätt som fungerar bäst för att hitta och attrahera kandidater som inte aktivt söker nytt jobb. Vi vet att det krävs mycket engagemang och en stor portion kreativitet för att lyckas. De mest intressanta kandidaterna telefonintervjuas för att säkerställa att kvalifikationerna är rätt och att intresse finns från deras sida att gå vidare i processen. Under arbetets gång blir du kontinuerligt uppdaterad om hur kandidatintresset ser ut och hur långt vi har kommit.

Intervjuer

I det personliga mötet görs en noggrann utvärdering av kandidatens bakgrund vad gäller kompetens, erfarenheter och meriter genom en kompetensbaserad intervjumetodik. Det är också i det personliga mötet som vi säkerställer att personlighet, tidigare resultat och förmåga att lyckas i rollen samt värderingar matchar med dina krav och önskemål.  Ett personlighetstest kan också ge en djupare bild vad gäller kandidatens framträdande egenskaper och potential.

Kandidatpresentation & intervju hos kund

När det är dags för dig att intervjua våra presenterade kandidater vill vi ge dig så mycket information som möjligt om kandidatens kompetens och personlighet för att mötet ska bli effektivt och givande. Du får en utförlig kandidatpresentation baserad på vårt omdöme, CV, personligt brev och eventuellt testresultat. Vi koordinerar mötestider, håller en tät dialog med båda parter och agerar bollplank för att upprätthålla engagemang.

Executive check

För att få en djupare inblick vad gäller kandidatens ledarprofil och personlighet, möjligheter och risker arbetar vi med marknadens främsta testverktyg. Innan det är dags att skriva kontrakt görs en grundlig 360-gradig referenstagning där vi kontaktar tidigare chefer, medarbetare och underställd personal. På slutkandidaten görs dessutom en kvalificerad bakgrundskontroll som innebär kontroll av ekonomiska förhållanden och utdrag ur belastningsregistret. Beroende på tjänstens art rekommenderar vi ibland en utökad bakgrundskontroll vilken även inkluderar juridiska ärenden och granskning av kandidatens exponering i media. Denna del avslutas med att du som kund får en gedigen återkoppling av både referenstagningen och av resultatet från bakgrundskontrollen.

Onboarding & uppföljning

Att göra en bra chefsrekrytering utan att satsa på en väl fungerande onboarding kan bli oerhört kostsamt och i värsta fall påverka hela företaget negativt. Undersökningar visar att arbetsgivarens engagemang de första tre månaderna har en direkt inverkan på hur kort eller lång startsträckan för den nyanställda blir, hur snabbt man får chefer att leverera och hur länge man får behålla kompetens och talanger i företaget.

Kännedomen om ert företags kultur och informella strukturer har följt med oss i vårt arbete under hela rekryteringsprocessen och har varit viktiga aspekter för oss i letandet efter rätt kompetens och person. Den onboardingrapport som ni får av oss om er nya ledare stöttar er inför onboardingprocessen, minimerar startsträckan och bidrar till en effektiv start för båda parter.

För att säkerställa att anställningen levt upp till förväntningarna följer vi upp rekryteringen när ca två månader har gått.