Det moderna ledarskapet

7 år sedan.

Dagens chefer leder inte på samma sätt som förr. Inom många företag har det skett en stor generationsförändring och cheferna som tillsätts kan ibland vara födda på både 80- och 90-talet. Med andra ord är det heller inte så konstigt att en förändring har skett – och fortfarande sker.

På Level Executive har vi följt utvecklingen på nära håll. I det här inlägget delar vi därför med oss av våra tankar som hjälper dig att förstå och lära från det moderna ledarskapet. 

En modern chef är närvarande
När vi frågar medarbetare vad de har för önskemål kring sin blivande chef blir svaret ofta samstämmigt. En bra chef ska vara tillgänglig, intresserad, se behov och verka proaktivt. Traditionella värdeord som kompetens eller erfarenhet, rankas fortfarande högt, medan ledare med en auktoritär stil som vill vara delaktig i varje beslut inte uppskattas på samma sätt som förr.

Vi tror att den här nya och förändrade synen på ledarskap beror på två saker. Dels på den samhällsförändring som har skett, med färre hierarkier och ett “mjukare” ledarskap (titta till exempel på skolsystemet), men också på förändringarna som skett på arbetsmarknaden. En del branscher har förändrats helt och hållet och en ny stor sektor har tagit form i och med digitaliseringen.

Startups, tech och entreprenörer
Inom IT- och techsektorn har många företag skapats av personer som inte nödvändigtvis själva har erfarenhet av att vara anställda eller leda. Istället har de byggt företaget från grunden, vuxit snabbt och fått kliva in i en ledarroll allt eftersom. När dessa personer senare rekryteras av storbolagen har de ofta helt andra drivkrafter och förväntningar än vad branschen tidigare sett.

Medan många ledare av den gamla skolan har en auktoritär syn på ledarskapet, har den moderna ledaren ofta en mer inkluderande syn. För en medarbetare som är van vid att “chefen vet bäst” kan det därmed bli en stor kontrast, när chefen plötsligt är mer intresserad av att tala om hur utveckling och välmående kan kopplas till goda resultat .

Den moderna medarbetaren
Precis som att ledarskapet har förändrats, har medarbetarnas krav också blivit annorlunda. Som vi nämnde tidigare lyfts andra värdeord och chefsegenskaper upp som viktiga, något som heller inte är ovanligt att diskutera redan i första intervjun. Den moderna medarbetaren ställer frågor kring värdegrunder, syn på ledarskap och vill ha konkreta exempel på hur arbetsprocesserna ser ut. De är medvetna, ställer höga krav och förväntar sig att få ut motsvarande värde från sitt jobb, som de själva bidrar med. Mer flexibla arbetssätt att arbeta på, vilket tillåts genom digitaliseringen efterfrågas och ses som självklart av medarbetarna. Som ledare förväntas du lyssna, vara lyhörd för problem och ständigt utveckla ditt ledarskap, men även dina medarbetare.

För att möta den moderna medarbetaren krävs utöver ständig utveckling också en förståelse för att tiderna är på väg att förändras. Det som idag fortfarande ses som “modernt ledarskap” och därmed särskiljs från det “klassiska” ledarskapet kommer snart att bli norm och det en ledare förväntas rätta sig efter.